skip to Main Content
0341-432127 info@stalvanzundert.nl

Privacyverklaring

Privacy-Statement
Conform artikel 5 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Versie 1.0 – Mei 2018

Inleiding:
In dit document wordt het doel van de verzameling van de persoonsgegevens beschreven. Het document is van toepassing voor alle cliënten en dus onderdelen van Zorgboerderij Stal van Zundert.  De gegevens die verwerkt zijn in de digitale omgeving Radius vallen onder de verantwoordelijkheid van Gezinshuis.com dit gaat over het gezinshuis en mentorhuis. De gegevens die zijn verwerkt in Zilliz vallen onder verantwoordelijkheid van de zorgboerderij Stal van Zundert. De gegevens in Plancare vallen onder Careander en in Morecare4 onder Intermetzo.

Dit document is een levend document en kan zonder kennisgeving worden aangepast ter bevordering van de optimale veiligheid van de cliënten en onderdelen van Zorgboerderij Stal van Zundert.

Algemene administratie:
Voor de algemene bedrijfsvoering van Zorgboerderij Stal van Zundert, zoals het voeren van de (financiële) administratie, het uitvoeren van activiteiten binnen en buiten het gezinshuis en het bijhouden van medische- en achtergrondgegevens maakt Zorgboerderij Stal van Zundert gebruik van de diensten van Gezinshuis.com, Intermetzo, Careander, CZMN. Hieraan ontleent Zorgboerderij Stal van Zundert geen rechten. Zorgboerderij Stal van Zundert verstrekt nooit zonder enige vorm van toestemming gegevens aan derde.

Geheimhoudingsverklaring:
Medewerkers en stagiaires die aangesloten zijn bij Zorgboerderij Stal van Zundert tekenen voor het ingaan van hun dienstverband een geheimhoudingsverklaring. Deze geheimhouding omvat mede alle gegevens van deelnemers, cliënten, persoonlijke en zorginhoudelijke gegevens van cliënten of dossiers van deelnemers, en alle andere gegevens van andere relaties van Zorgboerderij Stal van Zundert waarvan werknemer uit hoofde van zijn functie kennis heeft genomen.

Inzage gegevens:
Betrokkenen die recht hebben op inzage van de gegevens kunnen dit aanvragen bij het Zorgboerderij Stal van Zundert.  Zij mogen hierbij gebruikmaken van het recht tot wijzigingen conform de algemene Verordening gegevensbescherming. Zij kunnen dit doen door een wijzigingsverzoek in te dienen bij de eigenaren van Zorgboerderij Stal van Zundert.

Recht op vergetelheid:
Een verzoek tot vergetelheid kan worden ingediend bij de eigenaren van Zorgboerderij Stal van Zundert. De eigenaren zullen de vergetelheidverzoeken van geval tot geval behandelen.

Bewaren van (bijzondere) persoonsgegevens:
Zorgboerderij Stal van Zundert bewaart de (bijzondere) persoonsgegevens van cliënten, betrokken en derden om diensten te kunnen verlenen binnen haar zorg onderdelen. Zorgboerderij Stal van Zundert zal zorgvuldig omgaan met deze gegevens.
Eventuele klachten omtrent de verwerking van de gegevens kunnen worden gemeld bij de eigenaren.
Datalekken:
Ondanks dat Zorgboerderij Stal van Zundert zeer zorgvuldig omgaat met de gegevens van de betrokkenen, kan het onverhoopt gebeuren dat er een data lek plaatsvindt. Bij een eventueel data lek zal Zorgboerderij Stal van Zundert altijd de betrokken informeren over de gelekte data. Ook worden datalekken gemeld aan de toezichthouder/autoriteit.

Medische gegevens:
Om de optimale zorg te kunnen bieden aan de cliënten verwerkt en bewaart Zorgboerderij Stal van Zundert de gegevens van haar zorgvragers. Deze gegevens zullen, indien dit noodzakelijk is, verstrekt worden aan een medisch deskundige zoals bijvoorbeeld een arts, een verpleegkundige of ambulancepersoneel.

Fotografische persoonsgegevens:
Onder de fotografische persoonsgegevens vallen alle vormen van fotografische gegevens zoals Foto’s en Video’s. Deze gegevens worden van geval tot geval behandeld. Foto’s en video’s kunnen worden gedeeld op de sociale media van de onderdelen van de zorgboerderij. Tijdens het publiceren van deze foto’s en video’s wordt rekening gehouden met het redelijk belang van de publicatie. Gezaghebbende van de betrokken cliënten en/of medewerkers die op de foto’s staan zullen eenmalig worden gevraagd voor toestemming van publicatie. Gezaghebbende hebben recht tot verzoek van verwijdering van beeld materiaal. Deze verzoeken zullen door Zorgboerderij Stal van Zundert ten alle tijden worden gehonoreerd.

Tot slot:
Zorgboerderij Stal van Zundert behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbevelingen om dit privacy statement altijd via de website van Zorgboerderij Stal van Zundert te raadplegen voor de meest actuele versie. Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Zorgboerderij Stal van Zundert kunt u altijd terecht bij de eigenaren.

Wilfried en Astrid van Zundert info@stalvanzundert.nl

 

Back To Top